Leth Letselschade - Arbeid - Leth Mediation

Mediation voor bedrijven

Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden. Daarmee kiezen zij er voor eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract.

 

17623457_s

 

Voorbeeldtekst:

 

“Mediationclausule

 

  1. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
  2. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
  3. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.
  4. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door:

a) arbitrage overeenkomstig de daartoe strekkende regeling van

 

…………………………………………………………………….………………………………..

              (hier naam en vestigingsplaats arbitrage-instituut invullen)

 

zoals deze luiden op de datum van aanvrage door de meest gerede partij van

de arbitrage,

 

danwel

 

b)  de bevoegde rechter te

 

……………………….………………………………………………………………………………”