Leth Letselschade - Arbeid - Leth Mediation

Leth Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.”[1]

 

Mediation - Houkes & Leth Company

Schilderij Ingo Leth | www.artinmotion.nl

Een ingrijpende echtscheiding, onenigheid met de werkgever over een ontslag, verschil van mening over uitvoering van een overeenkomst.
Het zijn voorbeelden van  pijnlijk herkenbare conflicten, die een behoorlijke impact kunnen hebben op alle betrokkenen. Vaak komen verhoudingen in dit soort situaties op scherp te staan. Partijen graven zich in en dat staat al snel een goede communicatie en begrip voor elkaars standpunten en belangen in de weg.
In dat geval helpt het inschakelen van een mediator, een onafhankelijke partij die alle betrokkenen begeleidt bij (herstel van) communicatie en onderhandelingen. De mediator neemt in de bemiddeling een neutrale en discrete regierol in.

In een conflictsituatie wordt al snel de gang naar de rechter gemaakt. In dat geval beslist een rechter over de uitkomst van het geschil. Door een mediator in te schakelen, kunnen partijen zélf verantwoordelijkheid nemen en  de oplossing bepalen.

Wanneer wordt gekozen voor een mediationtraject is dat eigenlijk een compliment waard.
Want deze keuze betekent dat eigen verantwoordelijkheid wordt genomen voor het gezamenlijk bereiken van de oplossing van het probleem.
Daar is moed voor nodig. Het is immers niet makkelijk onderlinge emoties en belangen te benoemen en vervolgens actie te ondernemen richting toekomst.
Partijen kunnen daarna wel verder, gezamenlijk danwel afzonderlijk van elkaar. De last van en uit het verleden hoeft dan niet te worden meegedragen.

Deze vorm van bemiddeling heeft zin als partijen bereid zijn zich serieus voor een gezamenlijke oplossing in te spannen.
Bij mediation wordt uitgegaan van een win-/winsituatie in plaats van escalatie. Partijen werken toekomstgericht aan een oplossing. Door de vereiste vertrouwelijkheid ligt het conflict niet op straat.

 

MfN_Registermediator(1)MfN mediation

Leth Mediation biedt procesbegeleiding  op de terreinen van zakelijke, arbeids- en familiemediation conform de richtlijnen van  Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Conform deze richtlijnen wordt gewerkt  met een mediationovereenkomst. Hierin staat de inspanningsverplichting van partijen om tot resultaat te komen, omschreven.
Ook worden afspraken gemaakt over de vrijwilligheid  en eventuele beëindiging van de mediation. Daarbij komen de geheimhouding, vertegenwoordiging, honoraria en kosten aan bod.

Bij het bereiken van overeenstemming eindigt de mediation met een beëindigings- c.q.  vaststellingsovereenkomst.

 

Zie ook:

 

MfN Registermediator

MfN_Registermediator(1)

De gespecialiseerde MfN registermediator helpt twee of meer personen een weg te vinden in het proces van (herstel van) communicatie en onderhandelingen bij o.a. een scheiding, ontvlechting of samenwerking, danwel ter voorkoming  of oplossing van een (dreigend) meningsverschil of conflict.

De Stichting Kwaliteit Meditors (SKM), onderdeel van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI), waarborgt de kwaliteit van de mediator.

Een MfN registermediator voldoet aan het beroepsprofiel MfN registermediator, beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden, houdt zich aan de MfN gedragsregels, werkt met een mediationovereenkomst en volgens het MfN Mediation Reglement, onderhoudt zijn vakbekwaamheid, gaat op professionele wijze met partijen om en valt onder het klacht- en tuchtrecht van het MfN.

 

Landelijk inzetbaar

Houkes & Leth Company landelijk inzetbaarLeth Mediation is landelijk inzetbaar.

De mediationgesprekken vinden plaats op het kantooradres te Emmen, danwel op andere – eveneens zorgvuldig gekozen – locaties in het land.

In geval van mediation waar financiële consequenties mee gemoeid zijn, beschikt Leth Mediation over goede contacten met fiscaal, financieel- en hypothecair planners.

 

 

————————————————————————–

[1] Handboek Mediation, A.F.M. Brenninkmeijer c.s., 4e druk